Privacyverklaring

Versie

De onderstaande privacyverklaring dateert van 16-02-2018.

 

Identiteit

Opiniemeters, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63172828 (hierna 'Opiniemeters') is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder nummer M1589946. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe Opiniemeters deze gegevens gebruikt.

 

Doeleinden verzamelen gegevens

Bij inschrijving op opiniemeters.nl wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door Opiniemeters gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en het uitkeren van jouw saldo/gewonnen prijzen. Daarnaast heeft Opiniemeters de mogelijkheid om jou communicatie uitingen te sturen. In de onderzoeken waar Opiniemeters jou voor uitnodigt wordt gevraagd om jouw mening of ervaringen te delen over uiteenlopende onderwerpen. Deze gegevens worden door Opiniemeters gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van Opiniemeters naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast worden ze zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn.

Opiniemeters richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij jou uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag zelf bepalen of je deelneemt aan deze onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het panel en je kan je altijd uitschrijven op de website van Opiniemeters. Daarnaast organiseren wij voor onze leden speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.

 

Op welke andere manieren wordt informatie verzameld, zoals cookies?

Opiniemeters maakt gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door Opiniemeters twee soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken die je van Opiniemeters ontvangt goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in sommige gevallen dat, wanneer je tussendoor met een onderzoek stopt, je weer verder kan gaan waar je gebleven was.

Analytische cookies

Naast de functionele cookies maakt Opiniemeters gebruik van analytische cookies voor de website van het panel. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van opiniemeters.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van je overige internetgebruik.

Het gebruik van cookies door Opiniemeters is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt geen informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van Opiniemeters staan, doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.

 

Duur van de opslag van jouw gegevens

Opiniemeters bewaart jouw gegevens zolang je lid bent van het panel. Zodra je uitgeschreven bent stopt Opiniemeters met het verwerken van je persoonsgegevens. De gegevens die bij Opiniemeters bekend zijn worden vervolgens “gehasht”. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Opiniemeters vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van het opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd uit het panel. Deze bewaartermijn wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt om op deze manier aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Opiniemeters vooraf toestemming hebben gegeven.

 

Bescherming van jouw gegevens

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling. Bij een uitschrijving worden gevoelige gegevens van de betrokkene cryptografisch ge-hashed met het SHA256 algoritme. Bij het hashen wordt een stukje informatie wat normaal gezien voor iedereen leesbaar is, onleesbaar gemaakt. Daarnaast wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt om de originele informatie terug te halen vanwege de cryptografische eigenschappen.

 

Welke rechten heb jij?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft leden meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hieronder staan de rechten die jij als panellid hebt aan de hand van de AVG.

Recht van inzage

Zo heb je als panellid het recht om te vragen welke gegevens van je gebruikt worden en om deze gegevens in te zien. Deze gegevens worden door Opiniemeters opgesplitst in opvraagbare gegevens en niet-opvraagbare gegevens.

Opvraagbare gegevens

Opiniemeters leden hebben recht op inzage voor wat betreft hun eigen persoonsgegevens. Opiniemeters verwerkt uitsluitend de gegevens die door jou zelf zijn verstrekt. Bij Opiniemeters gaat het om de volgende gegevens die verwerkt worden:

  • NAW
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Tijdstip van aanmelden

Daarnaast verwerken we ook jouw IBAN-nummer (t.b.v. uitbetalingen) en de profielvragenlijst, mits jij deze hebt ingevuld.

Al deze informatie kan je te allen tijde inzien en wijzigen in je account. Dit doe je door in te loggen met je persoonlijke inloggegevens en in het menu te kiezen voor het kopje profiel. Rekeningnummers worden na het overmaken van de uitbetaling onmiddellijk vernietigd, conform de richtlijnen van de AVG.

Niet-opvraagbare gegevens

Wanneer je lid bent bij Opiniemeters, wil je deelnemen aan onderzoeken van onze klanten. Opiniemeters screent de klanten en werkt uitsluitend mee aan marktonderzoeken. De klanten zijn veelal marktonderzoekbureaus, consultancybureaus, hogescholen, onderzoeksafdelingen en dergelijke. Opiniemeters werkt nooit mee aan commerciële vragenlijsten met als doel u producten en/of diensten te verkopen.

Vanuit een uitnodiging wordt je doorgestuurd naar de vragenlijst van de onderzoekende partij (de klant) met een anoniem user-id. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem rechtstreeks ingevuld bij de onderzoekende partij (de klant). Opiniemeters verwerkt deze gegevens niet. Het recht op inzage strekt dus niet tot inzage in anoniem gegeven antwoorden die worden gebruikt voor statistisch onderzoek.

Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden

Ieder panellid heeft het recht op bezwaar, de beperking van de verwerking en om vergeten te worden. Bij het beroep op één van deze rechten, zal Opiniemeters het panellid uitschrijven. Zodra een panellid uitgeschreven wordt uit het panel, zullen de gegevens van dit lid “gehasht” worden. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van Opiniemeters vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van het opslagtermijn dat eerder besproken is, zal het panellid volledig worden verwijderd uit het panel. Het gaat hierbij uitsluitend om de gegevens die door Opiniemeters worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van data

Een panellid heeft het recht om de persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (derde partij) over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de eerste verantwoordelijke (Opiniemeters). Opiniemeters kan de gegevens die door het panel zelf verwerkt worden als bestand door te sturen naar een andere verantwoordelijke, mits dit gewenst wordt door het panellid. De gegevens zullen dan via een versleuteld bestand doorgestuurd worden naar de andere verantwoordelijke.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt altijd het recht op het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij geven het volgende aan:

“Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf.”

Opiniemeters doet er alles aan om elke klacht zo goed mogelijk te behandelen en naar tevredenheid van het panellid op te lossen. Vind je dat jouw klacht omtrent je persoonsgegevens niet voldoende wordt behandeld, dan kan je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien Opiniemeters wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt Opiniemeters de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren jou om regelmatig ons Privacyverklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, dan kan je de overeenkomst met Opiniemeters beëindigen.

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, dan kan je contact met ons opnemen via info@opiniemeters.nl


Opiniemeters maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.